Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ a poskytovateľ portálu  Zarabaj na internete.sk je spoločnosť: PaedDr. Martin Prodaj- INSIGHT, Gercenova 9, 851 01 Bratislava

Fakturačné údaje

IČO: 40500268
IČDPH: SK1032832097
Zapísaný v živnostenskom registri vedeným Okresným úradom v Bratislave
Odbor živnostesnkého podnikania a ochrany spotrebiteľa
Sp.č.ŽO-96/067/002 2003/00580/2/3PL
Reg.č.309-18073
Bankové spojenie:
IBAN: SK 441100000000262471698 SWIFT: TATRSKBX , Č.bank. účtu: 262 471 6989/1100

Sme platcami DPH

Kontaktné údaje:

Mail: info@zarabajnainternete.sk

Telefon: 0907578611

Skype: Martin Prodaj

Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje sú uchovávané s prihliadnutím na zákon o ochrane osobných údajov (Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov). Vaše údaje nikdy nebudú poskytnuté tretím stranám. Registráciou, zakúpením produktu, resp. prihlásením sa do členskej zóny dávate súhlas k spracovaniu vašich osobných údajov, zasielaním reklamných informácií, noviniek a aktualizácií súvisiacich si predmetom služby. Tento súhlas máte možnosť vždy odvolať, odhlásením sa z databázy, kliknutím na odkaz v pätičke mailu, ktorý ste dostali, prípadne mailom na info@zarabajnainternete.sk

Ochrana služby

V rámci ochrany služby, ako autorského diela a predmetu duševného vlastníctva, je zakázané upravovať, pozmeňovať, nahrávať a kopírovať ani nijak rozmnožovať, nahrávať a umiestňovať akékoľvek informácie, originál či rozmnoženiny nahrávok a iných častí “Môj webinar-vzdelávanie na jeden klik” bez vedomia a súhlasu poskytovateľa.

Pre prístup k Službe nie je povolené využívať iné rozhranie než rozhranie poskytnuté za týmto účelom poskytovateľom.

Vyplnením vstupného formulára a prihlášky sa užívateľ zaväzuje, že bude ctiť dôveru a nezneužije identifikačné údaje a heslá, ktoré mu budú pridelené pre prístup k obsahu, hlavne tieto identifikačné údaje a heslá neposkytne tretím osobám.

Porušením tohoto nariadenia sa vystavujete právnemu postihu podľa príslušných zákonov.

Odstúpenie od zmluvy

Podľa § 12 ods. 5 zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

– poskytnutie služby, ak sa služba už začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

– predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,

– predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil,

– predaj novín, časopisov a periodickej tlače,

– lotérie a iné podobné hry.

Vzhľadom na § 12 ods. 5 zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji sa na zakúpenie tejto služby nevzťahuje ustanovenie o 7 dňovej lehote určenej na vrátenie tovaru/služby a následnú refundáciu finančných prostriedkov.

Zaplatením za produkt súhlasíte s uvedenými Obchodnými podmienkami.